Lễ ký kết hợp tác với đối tác Nhật Bản
Lễ cất nóc nhà máy
Lễ khánh thành nhà máy
Hình ảnh công trình
Hình ảnh xây dựng
Sự quyết tâm của nhân công
Lễ ký kết hợp tác với đối tác Nhật Bản
Lễ cất nóc nhà máy
Lễ khánh thành nhà máy
Hình ảnh công trình
Hình ảnh xây dựng
Sự quyết tâm của nhân công
Lễ ký kết hợp tác với đối tác Nhật Bản
Lễ cất nóc nhà máy
Lễ khánh thành nhà máy
Hình ảnh công trình
Hình ảnh xây dựng
Sự quyết tâm của nhân công